12mRWorldsHelsinki-20210814_Santos0050

2021 EVlI 12mR World Championship, NJK, Helsinki FI

The Vintage 12mR fleet gathered on the dock at NJK for the 2021 EVlI 12mR World Championship. ~ photo: SallyAnne Santos